KKL

Különös Közzétételi Lista

Részletes PDF változat

 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
  Iskolánk Pedagógiai Programja tartalmazza az alábbi módon:
 2. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei
 3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.
  • Az intézményünkben tandíjat nem szedünk, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írtunk elő a szabályzatainkban.
  • A tankönyveket 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben ingyenesen kapják a tanulók. Azon tanulók, akiknél még tankönyvfizetési kötelezettség merül fel, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től csekket kapnak, amelyen közvetlenül rendezhetik fizetési kötelezettségüket.
  • Étkezéssel kapcsolatos információk itt találhatóak.
 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait
  A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.
 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
  A nyitva tartás rendje, iskolánk Házirendjében van szabályozva az alábbi módon:
  Az iskola épületei a diákok számára szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig vannak nyitva.
  Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:10 órától a tanítás végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.
  Az iskolába a tanulóknak reggel 7:30 óra és 7:45 óra között kell megérkezniük.
  Az intézményben a tanítás reggel 7:50 órakor kezdődik.
  A tanítási órák időtartama: 45 perc, a fejlesztő foglalkozások időtartama 40 perc.
  A tanévben tervezett jelentősebb rendezvényeket, eseményeket iskolánk 2016/2017. évi munkaterve tartalmazza.
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
  • Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.
  • Gyakornoki vizsgát tett 1 fő, minősítő eljárásban vett részt 2 fő.
 7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, és a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  Ezen adatok az alábbi linken tekinthetők meg: Dolgozóink
 8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit
  Az országos kompetenciamérés eddigi eredményei:Link
 9. NETFIT mérés eredményei:
  Netfit adatok

 10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét
  Iskolánk tanulói részt vehetnek különböző tanórákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek. A szakkörök időpontját és helyszínét  – a lehetőségek figyelembe vételével – a foglalkozást vezető nevelő az iskolavezetéssel egyeztetve közösen határozza meg.
 11. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait
  Házi feladatok szabályai
  Iskolai dolgozatok szabályai

 12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét
  A tanulmányok alatti vizsgák szabályait iskolánk Pedagógiai Programja tartalmazza. Az aktuális tartalom az alábbi linkről érhető el: Tanulmányok alatti vizsgák szabályai. A tanulmányok alatt tervezett vizsgák idejét a lebonyolítást legalább 30 nappal megelőzően meghatározzuk, és a tanulóknak illetve törvényes képviselőiknek a helyben szokásos módon értésére hozzuk.
 13. Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban tanulók létszámát
  Ezen adatok az alábbi linken tekinthetőek meg: Osztályok
 14. Egyéb szabályzatok
  A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendje
  Adatkezelési szabályzat
  Bélyegző használati szabályzat
  Gyakornoki szabályzat
  Helyi értékelési szabályzat
  Iratkezelési szabályzat
  Közalkalmazotti szabályzat
  Oktatási igazolványok kezelésének szabályzat
  Közoktatási esélyegyenlőségi program
  DÖK szervezeti és működési szabályzat

  Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer

Facebook Kommentek