KKL

Különös Közzétételi Lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII. 28.) 10. 23.§ Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

  1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
   Iskolánk Pedagógiai Programja tartalmazza az alábbi módon:
  2. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei
  3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  4. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.
   • Az intézményünkben tandíjat nem szedünk, egyéb díjfizetési kötelezettséget nem írtunk elő a szabályzatainkban.
   • A tankönyveket 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben ingyenesen kapják a tanulók. Azon tanulók, akiknél még tankönyvfizetési kötelezettség merül fel, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től csekket kapnak, amelyen közvetlenül rendezhetik fizetési kötelezettségüket.
   • Étkezéssel kapcsolatos információk itt találhatóak.
  5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait
   A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.
  6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
   A nyitva tartás rendje, iskolánk Házirendjében van szabályozva az alábbi módon:
   Az iskola épületei a diákok számára szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig vannak nyitva.
   Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:10 órától a tanítás végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.
   Az iskolába a tanulóknak reggel 7:30 óra és 7:45 óra között kell megérkezniük.
   Az intézményben a tanítás reggel 7:50 órakor kezdődik.
   A tanítási órák időtartama: 45 perc, a fejlesztő foglalkozások időtartama 40 perc.
   A tanévben tervezett jelentősebb rendezvényeket, eseményeket iskolánk 2016/2017. évi munkaterve tartalmazza.
  7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
   • Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.
   • Gyakornoki vizsgát tett 1 fő, minősítő eljárásban vett részt 2 fő.
  8. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza
   Kótai Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2018
   Kótai Lajos Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2018
   Kótai Lajos Általános Iskola házirendje 2018
  9. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, és a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és szakképzettsége
   Ezen adatok az alábbi linken tekinthetők meg: Dolgozóink
  10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit
   Az országos kompetenciamérés eddigi eredményei:


   Jelentés 2008
   6. évfolyam ; 8. évfolyam


   Jelentés 2009
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Intézményi összefoglaló jelentés


   Jelentés 2010
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2011
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2012
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2013
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2014
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2015
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2016
   6. évfolyam ; 8. évfolyam ; Telephely összefoglaló jelentés ; Telephely tanulási környezet jelentés


   Jelentés 2017
   6. évfolyam ; 8. évfolyam


   NETFIT mérés eredményei:
   2014/2015-ös tanév
   2015/2016-os tanév
   2016/2017-os tanév
   2017/2018-os tanév

  11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
   Ezen adatok az alábbi linken tekinthetőek meg: Évismétlők
  12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét
   Iskolánk tanulói részt vehetnek különböző tanórákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek. A szakkörök időpontját és helyszínét  – a lehetőségek figyelembe vételével – a foglalkozást vezető nevelő az iskolavezetéssel egyeztetve közösen határozza meg.
  13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait
   Házi feladatok szabályai
   Iskolai dolgozatok szabályai
  14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét
   A tanulmányok alatti vizsgák szabályait iskolánk Pedagógiai Programja tartalmazza. Az aktuális tartalom az alábbi linkről érhető el: Tanulmányok alatti vizsgák szabályai. A tanulmányok alatt tervezett vizsgák idejét a lebonyolítást legalább 30 nappal megelőzően meghatározzuk, és a tanulóknak illetve törvényes képviselőiknek a helyben szokásos módon értésére hozzuk.
  15. Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban tanulók létszámát
   Ezen adatok az alábbi linken tekinthetőek meg: Osztályok
  16. Egyéb szabályzatok
   A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendje
   Adatkezelési szabályzat
   Bélyegző használati szabályzat
   Gyakornoki szabályzat
   Helyi értékelési szabályzat
   Iratkezelési szabályzat
   Közalkalmazotti szabályzat
   Oktatási igazolványok kezelésének szabályzat
   Közoktatási esélyegyenlőségi program
   DÖK szervezeti és működési szabályzat

   Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer
Facebook Kommentek